ปฏิทินจีน ตรายาง เครื่องปั๊มนูน

  printbk@gmail.com
  @474hmbdm
  02-2251298, 02-2252570
    02-2242194, 085-3344805

 

บริษัท โรงพิมพ์นิวบุ้นกวง จำกัด

18, 20, 22 ถ.พาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
02-2242194, 02-2252570, 02-2251298
printbk@gmail.com
@474hmbdm
printbk1

New Bun Kuang Printing House Co., Ltd.

18, 20, 22 Padsai Road, Samphanthawong,
Samphanthawong, Bangkok 10100 Thailand
02-2242194, 02-2252570, 02-2251298
printbk@gmail.com
@474hmbdm
printbk1